Profesjonalna Obsługa Inwestycji Budowlanych

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych. Poniższa Polityka prywatności i ochrony danych osobowych wyjaśnia gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Twoich danych za pośrednictwem naszej strony internetowej, a także informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Expertnadzory sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Strzelinie.

Operator/ Administrator danych

Operatorem strony internetowej expertnadzory.pl jest Expertnadzory sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Strzelinie, ul. ul. Dzierżoniowska 16C, 57-100 Strzelin (KRS: 0000514992, NIP: 9141564169, REGON: 022452972). Operator strony internetowej jest administratorem danych osobowych („Administrator”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

 1. mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres: biuro@expertnadzory.pl
 2. w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszego Biura we Wrocławiu: al. Armii Krajowej 12A/6, 50-541 Wrocław.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Należą do nich np. informacje takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail czy numer telefonu. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Z tego powodu funkcjonowanie naszej strony internetowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

Dane z formularza kontaktowego na stronie internetowej

 • Przedmiot przetwarzania: W ramach formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt” pozyskujemy dane niezbędne do kontaktu z użytkownikiem strony w związku z jego wiadomością wysłaną poprzez ten formularz, tj. jego imię lub imię i nazwisko bądź inną nazwę nadawcy oraz adres e-mail. Możemy również pozyskać inne dane osobowe, jeśli zostaną one podane w treści wiadomości.
 • Cele przetwarzania: Podane dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, rozpatrzenie wniosków i żądań kontaktujących się osób bądź realizacji umowy lub zamiaru jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora bądź osoby trzeciej, tj. wykonania działań kontaktowych w stosunku do użytkownika strony internetowej Administratora, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących im roszczeń – zależnie od zakresu kontaktu.
 • Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ewentualnie również art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Dane osobowe pozyskane w ramach kontaktu mailowego lub telefonicznego

 • Przedmiot przetwarzania: W ramach korespondencji mailowej oraz rozmowy telefonicznej możliwe jest pozyskanie danych kontaktowych osoby kontaktującej się, w szczególności jej: imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, jak również ewentualne pozyskanie innych danych osobowych, jeśli zostaną podane w treści wiadomości albo rozmowy.
 • Cele przetwarzania: Podane dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrzenia wniosków i żądań kontaktujących się osób bądź realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających jej zawarcia, jak również realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora bądź osoby trzeciej, tj. wykonania działań kontaktowych w stosunku do klienta lub potencjalnego klienta, lub innej kontaktującej się osoby, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących im roszczeń – zależnie od zakresu kontaktu.
 • Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ewentualnie również art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub realizację interesu kontaktującej się osoby.

Okres przechowywania pozyskanych danych

Staramy się przetwarzać dane osobowe tylko w możliwie najniższym zakresie czasowym. Zapisujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu lub jak długo wymagają tego przepisy prawne. W przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej przechowujemy dane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, mogących powstać w związku ze świadczoną usługą lub realizacją interesu, z którym się Państwo do nas zwrócili.

Dane z formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz pozyskane w ramach kontaktu mailowego lub telefonicznego przechowywane są do czasu rozpatrzenia sprawy, z którą zwrócił się nadawca, oraz udzielenia odpowiedzi, a po upływie tego okresu mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć na tle zaistniałej korespondencji bądź innej formy kontaktu

Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytorskie, pocztowe lub kurierskie i inne, niezbędne przy realizacji ww. celów przetwarzania. Jeśli kontakt z Administratorem dotyczy realizowanych inwestycji, odbiorcami mogą być również podmioty uczestniczące w określonych inwestycjach.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 7. niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że nie podlegają Państwo takim decyzjom).

Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.